Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Luke 16:22-24
22 “The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham’s side. The rich man also died and was buried. 23 In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. 24 So he called to him, ‘Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.’

22 Namatay ang pulubi at siya’y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing.
23 Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham.
24 Kaya’t sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako’y naghihirap sa apoy na ito.

Death is sure. One out of one dies. We should be prepared for death. Science and medicine cannot prevent death. It can only delay death

Epitaph
Consider young man as you walk by, as you are now, so once was I. As I am now, you soon shall be, so prepare, young man, to follow me.
(Translate: Sa kinalalagyan mo ngayon, ganoon din ako dati. Sa kinalalagyan ko ngayon, darating ka rin dito, kaya maghanda ka sa pagsunod sa akin.)

Reply: To follow you is not my intent, until I know which way you went
(translate: Ang pagsunod sa iyo ay hindi ko intension, hanggat di ko nalalaman kung san ka humantong).

Only 2 destinations when you die: HEAVEN OR HELL

Truths about Hell

1. Hell is real.

22 X mentioned in Bible

12x GEHENNA  The Valley of Henon (Henna) meaning sorrow or despair
10X HADES Not Seen hindi nakikita

hindi inimbento ng Religion. Itinuro sa Bible.

Tinanong ang isang pari kung naniniwala sya sa impyerno. Dahil kung hindi siya naniniwala sa impyerno, hindi siya kailangan ng mga tao.
Kung naniniwala siya sa impyerno, gusto nila na huwag silang ipahamak, ituro ang tamang daan

Nung mamatay si Hesus at bumaba sa impyerno, mayroon 2 level sa impyerno

upper compartment nandoon sina Adam, Moses, Daniel, Abraham, etc  umakyat sa Langit si Hesus at isinama sila lahat sa compartment na ito. So nawala na ang lahat sa compartment na ito dahil dinala lahat sila sa langit. Ito ang napagkamalan ng mga Katoliko na tinawag nilang purgatoryo

lower compartment nung nawala ang upper compartment ay nag expand ito. Lumaki

Matthew 25:41
41 “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.

41 Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko! Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon.

Nilikha ang impyerno para sa demonyo at hindi para sa tao. Nagsama lang ng damay si Satanas para isama sa impyerno
Ang impyerno ay palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa atin dahil binigyan tayo ng kalayaang pumili kung saan tayo tutungo sa langit o impyerno

2. Hell is Terrible description- apoy, uod na hindi namamatay
Bakit terrible?
There is Physical Suffering in hell
Luke 16:24 Kaya’t sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako’y naghihirap sa apoy na ito. (intense pain, suffering)

Pag namatay ka, lahat ng senses ay intact dama lahat, dinig lahat, kita lahat
Sense of sight  nakita ng mayaman si Lazarus at narecognize si Abraham
Sense of hearing nagkakarinigan sila
Sense of Touch naramdaman nya ang init ng apoy
Sense of taste  humiling siya ng tubig sa dulo ng daliri ni Lazaro para basain ang kanyang dila

There is Relational Suffering in hell
Madilim, pero may apoy sa impyerno.
Loneliness, kalungkutan, no friends in Hell
Hindi totoo yung marami kang kasama sa impyerno, masaya at pwedeng mag party.

There is Emotional Suffering in hell
Matthew 25:30

30 And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’

30 Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan! Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Hell is a place of eternal sadness and regret lungkot at pagsisisi -pag nasa impyerno ka intact ang memory mo. Maalala mo lahat ng nangyari dito sa lupa. Kaya nga may mga nag suicide para makalimutan ang mapait na karanasan. Pero sa impyerno naalala ang lahat. Walang nakakalimutan at walang sisisihin kundi ang sarili mo.

There is Spiritual Suffering in hell
2 Thessalonians 1:9
9 They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of his power

9 Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan.

Dito magaganap ang tunay na malayo sa Panginoon. Yung uhaw nung mayaman ay hindi lamang uhaw sa tubig kundi uhaw sa Presence ni God. There is nothing in hell because the presence of God is not in hell.

3. Hell is eternal.
May 2 tinuturo na walang katotohanan:
Annihilationism madidissolve ka. Mawawala ng parang bula. Hindi pwede mangyari dahil tayo ay immortal created in the image of God
Reincarnation no such thing.
Luke 16:26 26 And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.’

26 Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya’t ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito.

– May isang malaking bangin sa pagitan ng impyerno at langit at walang makakatawid. Once nasa hell ka, nasa hell ka FOREVER. Hindi na makakaalis doon. Kaya hindi rin totoo na may multo. Hindi totoo ang mga kaluluwang gala. Hindi dapat kumukunsulta sa mga spiritista. God hates those who practice spiritism
Deuteronomy 18:10-12 10 Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, 11 or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead. 12 Anyone who does these things is detestable to the LORD, and because of these detestable practices the LORD your God will drive out those nations before you.

10 Sinuman sa inyo’y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, 11 ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay.

12 Sinumang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo.

Sino yung nagparamdam sa inyo?
FAMILIAR SPIRITS- mga guardian demons. Kung may guardian angels, may guardian demons din. Kasama mo mula nung ipanganak ka. Kabisado ka nya, maraming alam tungkol sa iyo. Ito ang mga sumasanib sa spiritista.

4. Hell is avoidable maiiwasan ang impyerno
Luke 16
27 “He answered, ‘Then I beg you, father, send Lazarus to my father’s house, 28 for I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment.’ 29 “Abraham replied, ‘They have Moses and the Prophets; let them listen to them.’ 30 ” ‘No, father Abraham,’ he said, ‘but if someone from the dead goes to them, they will repent.’ 31 “He said to him, ‘If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead.’ ”

27 Ngunit sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, 28 sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila’y bigyang-babala upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. 29 Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta; iyon ang kanilang sundin. 30 Sumagot ang mayaman, Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila’t tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. 31 Sinabi naman sa kanya ni Abraham, Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.

– kung hindi sila naniwala sa mga isinugo ng Panginoon, kahit anong himala ay di nila paniniwalaan. Mayroon tayong choice
– May isang president ng America na pinagsumbungan ng isang Senador na sinabihan ng Go to Hell. May binasa sa libro ang Presidente, at sinabi niya sa senador nabasa ko sa libro. Hindi ka pupunta sa Hell, kahit sino pa ang magsabi sa iyo.
– May pagpapasiya tayo may choice tayo kung saan tayo pupunta – Kung magsisi tayo sa mga kasalanan, tanggapin natin si Hesus sa ating buhay maiwasan pagpunta sa impyerno

taken from the message of
Ptr Al Termulo
Nov 2, 2014
CEC Crossword

Leave a comment

Upcoming Events
Get in Touch
New York Worship Center1208 Green Ave, New York, NY

Copyright © Yternity 2022. All Rights Reserved.